דיני תכנון ובנייה

תחום התכנון והבניה הוא תחום רחב מאד המצריך התמחות מיוחדת.
קיימים נושאים רבים החוסים תחת הוראות חוק התכנון והבניה התשכ”ה – 1965 והתקנות מכוחו המחייבים בקיאות וניסיון ספציפיים והכרות מעמיקה עם הוראות הדין והתהליכים הקבועים בו.

למשרד ניסיון רב בהופעות בפני רשויות התכנון, בכל הדרגים, החל במועצה הארצית לתכנון ולבניה עובר לועדות מחוזיות, ועדות ערר וכן ועדות מקומיות ובהגשת התנגדויות והשגות מצד יזמים וכן מצד גורמים שמעונינים לתקוף תכניות.
בנוסף מטפל המשרד בהגשת הליכים משפטיים, בנוגע לנושאים תכנוניים, לרבות עתירות לבג”צ, עתירות מנהליות, ערעורים מינהליים, עררים לוועדות הערר ועוד.

המשרד מתמחה גם בייצוג בנושאי רישוי, לרבות הגשת התנגדויות לבקשות להיתרי בניה או ייצוג מגישי בקשות להיתר, מפני התנגדויות, ייצוג בפני ועדות ערר וכן בהגשת עתירות מנהליות בנושאי רישוי.
כמו כן, מטפל המשרד בהליכים פליליים בקשר עם ביצוע עבירות בניה ו/או עבירות לפי חוק רישוי עסקים, הליכים בקשר לשימוש חורג ועוד.
תחום נוסף בו עוסק המשרד הוא טיפול בתביעות בגין הפקעות ובכלל זאת עתירות לביטול הפקעות, תביעות פיצויי הפקעה, תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בקשר לירידת ערך כתוצאה מתכנית, עררים וערעורים בתחום היטלי ההשבחה ועוד.
בנוסף מלווה המשרד תהליכי שינוי יעוד ומסייע למי שמעונין בכך לגרום לשינוי יעוד מקרקעיו ולהשבחתם.

דילוג לתוכן